Privacyverklaring

Open & Bloot, gevestigd te Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Open & Bloot
www.openbloot.nl
b.oud@openbloot.nl
06-83217388

Persoonsgegevens die Open & Bloot verwerkt
Open & Bloot verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wanneer je deelneemt aan een evenement dat georganiseerd wordt door Open & Bloot, of wanneer je Open & Bloot inhuurt als trainer, gespreksleider of spreker, dan kunnen de onderstaande persoonsgegevens verwerkt worden:

Nieuwsbrief (via Mailchimp):
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Deelnemers evenementen:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Opdrachtgevers:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Open & Bloot verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via b.oud@openbloot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen van het verwerken van persoonsgegevens
Open & Bloot verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Onderhouden van contact;
– Verzenden van de nieuwsbrief;
– Beheer van het deelnemersbestand;
– Verbeteren van de dienstverlening;
– Kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Voor marketingdoeleinden;
– Afhandelen van jouw betaling;
– Nakomen van wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Open & Bloot neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Open & Bloot) tussen zit.

Hoe lang Open & Bloot persoonsgegevens bewaart
Open & Bloot bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Open & Bloot verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Open & Bloot gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Open & Bloot en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar b.oud@openbloot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Open & Bloot wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe Open & Bloot persoonsgegevens beveiligt
Open & Bloot neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via b.oud@openbloot.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.